Játékunk véget ért, köszönjük,hogy Velünk játszottak!

 

 

A JÁTÉK RÖVIDEN:
 
A nagy érdeklődésre való tekintettel – és sokak kérését meghallgatva- 2021.05.02-án meghirdetett játékunkat a Facebookra is kiterjesztjük,illetve a játékot meghosszabbítottuk!
 
Eldöntheted, hogy játszol: a Facebookon vagy a valós térben!
 
A FACEBOOKON:
1. Válaszolj a kérdésre, írd meg hozzászólásban: Hol található Kecskemét első Gree márkaboltja, és a három óriásplakátunk?
2. Lájkold a bejegyzést!
3. Oszd meg a bejegyzést, hogy mások is értesüljenek arról, hogy megnyílt Kecskemét első Gree márkaboltja!
Résztvevők:
A játékban csak a Hőenergia-Plusz Kft. Facebook oldalának lájkolói és követői vehetnek részt!A sorsoláson azok vehetnek részt, akik mind a négy felsorolt feltételnek megfelelnek (hozzászólás, poszt lájkolása, poszt megosztása, az oldal lájkolása, követése)
A VALÓS TÉRBEN:
Keresd meg, hol van a 3 óriásplakátunk, és a megoldást dobd be az üzletben található dobozba!
 
A játék vége: 2021.05.28. péntek éjfél
Sorsolás: 2021.06.01. kedd
A nyereményjáték szervezője a Hőenergia-Plusz Kft.

 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.

A játék és a szervező jelen szabályzat a Hőenergia-Plusz Kft. (továbbiakban: Szervező,Adatkezelő) által kezelt,
karbantartott Facebook oldalon futó játékokra vonatkozik az alábbi
feltételekkel. Ezen oldalak közé tartozik a Hőenergia-Plusz Kft. hivatalos
Facebook oldala,
Részletesen:

2.    
https://www.facebook.com/hoenergiaplusz

 

3,    
 Kik vehetnek részt a játékban?
§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó
természetes személy (a továbbiakban: Játékos), ha valós adatokkal regisztrált
Facebook vagy Instagram profillal rendelkezik és 18 éven felüli (e kor
betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemély.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes
képviselőjével együtt jogosult.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el.
§ A Játékban a Hőenergia-Plusz Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt.
§ A Játékban a Hőenergia-Plusz Kft. megbízásából a nyereményjáték
előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem
vehetnek részt.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen
megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely
rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a
Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra
kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat
szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz,
úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  
4.
A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: az aktuális bejegyzésben feltüntetett időtartam: 2021.05.02.-2021.05.28. éjfélig.
Sorsolás: az aktuális bejegyzésben feltüntetett időpont, 2021.06.01.
Nyertesek száma: 2 Fő Nyeremény: 1 db 3,5 kW-os Gree Comfort X klímaszett és 1 db Syen Bora 3,2 kW-os klímaszett
A játék menete: Az aktuális bejegyzésben leírtak szerint. 

 

5. Jellemzően:

A játékosok feladata Kecskemét városában megkeresni a 3 db elhelyezett
óriásplakátunkat, majd a kecskeméti bemutatóterembe befáradva egy kihelyezett
dobozba beledobni a nevet és telefonszámot.

VAGY

MÓDOSÍTÁS:

Játékunkat áthelyeztük virtuális térbe is, így a Facebook-on is folytatódik!

Facebook játék:

1: Válaszolj a feltett kérdésre: Hol található Kecskemét első számú Gree márkaboltja?Hol található a 3 db óriásplakát Kecskemét városában?/ Kommentben írd a kép alá a helyes választ.

2: Lájkold a bejegyzést és Facebook oldalunkat

3: Oszd meg a bejegyzést,hogy mások is értesüljenek a játékról.

 

  

 

6.    
A
játék végén a választ adók neveit összesítjük, majd
véletlenszerű sorsolás keretében kiválasztjuk a nyertest.

 7.
Nyeremények, nyertesek
A Játék során a nyertes között nagy értékű nyereménytárgyat sorsolunk ki. A
nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán az adott bejegyzéshez tett
hozzászólásban vagy külön posztban adunk hírt, valamint a nyertesek
hozzászólásaira válaszolva vagy egyéni Facebook üzenetben tudatjuk velük, hogy
nyertek. A játék során megadott elérhetőségeinken várjuk tőlük elérhetőségeiket,
hogy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot. A Játékosok a Játékokban való
részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket az 1. pontban
részletezett Facebook oldalakon valamint a Hőenergia-Plusz Kft. weboldalán
Szervező nyilvánosságra hozza, amennyiben Ő a nyertes, vagy bármilyen más, a
játékhoz kötődő okból a nevük nyilvánosságra hozatala szükségessé válik.
Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is
elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a
díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha az értesítő levélre 7 napon belül, vagy a nyeremény jellegéből adódóan (pl.
mozijegy) egy megadott időintervallumon belül nem válaszol;
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti.

Nyeremények kézbesítése:
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben, Facebook-üzenetben
vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények
átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény
átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

8.    
A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy
cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy
kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére
elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből,
egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk
tekintetében.

9.    
Adatkezelés és adatvédelem
9.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím,telefonszám) másik fél részére nem továbbítjuk,
kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy
postázása).
9.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja
ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen
személyes adatait (név, e-mail cím, postacím,telefonszám), a Szervező a
nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az
Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően kezelje.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő
kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
   

10.
Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték
szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal,
hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
résztvevőt.
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során
megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:
Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást
valósít meg, hamis, jogtalan.
Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást,
jelentkezést tartalmaz.
A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve
ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat
sért.
Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
Bevételi adatokat tesz közzé.
Erőszakos, erőszakot ábrázol.

11.    
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen
cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12.    
Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú
módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy
meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.
A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló
értesítést a Szervező közzéteszi azon a Facebook vagy Instagram oldalon, ahol a
Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan
hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően
tájékozódjanak.
A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli
személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a
Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a
hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság
részére.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja
jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól
kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére
álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító/Szervező/
fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

 

 

 

Ez a weboldal cookie-kat használ a böngészési élmény fokozásához.